top of page

Podmínky ochrany osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů

 

I.
Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Nadační fond Jablonecké varhany

 IČ 065 84 110 se sídlem U pískovny 441, 46801 Jablonec nad Nisou , Kokonín dále jen: „správce“).

 

Kontaktní údaje správce jsou

adresa: U pískovny 441, 46801 Jablonec nad Nisou , Kokonín

email: info@jabloneckevarhany.cz

telefon: +420 605 216 112

 

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. 

II.
Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
 • Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

 • Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy. 

 

III.
Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je 

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

 • oprávněný zájem správce podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

 

Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit

 

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. 

IV.
Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). 

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže. 

 

V.
Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

Příjemci osobních údajů jsou osoby
 

 

 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, 

 • zajišťující služby provozování stránek (miton, WIX) a další služby v souvislosti s provozováním stránek.

 • zajišťující marketingové služby.
   

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci 

 

VI.
Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte 
 

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, 

 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. 

 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR. 

 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a 

 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. 

 •  právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený   v čl. III těchto podmínek. 

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo       porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

VII.
Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 

 Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě,
jejich bezpečným uložením v uzamykatelných prostorách hlídaných PZS, silným heslem pro přístup k uloženým údajům v datové podobě, zabezpečením archivovaných dat. 
 

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII.
Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky z internetového formuláře (adopce píšťaly, kontaktní formulář) potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

Identifikační číslo nadačního fondu: 065 84 110

Sídlo: U Pískovny 441, 46801 Jablonec nad Nisou, Kokonín

info@jabloneckevarhany.cz

+420 605 216 112

@Jabloneckevarhany

dokumenty ke stažení

bottom of page